Možnost osobního odběru v obchůdku v Praze, každou ST-ČT, 12-19 hodin kromě státních svátků. :)

Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

1. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Pet Heroes z.s. se sídlem Hlavatého 15, Praha, 149 00, IČ: 01552309, DIČ: CZ01552309 (dále jen: „správce“), provozující e-shop na webových stránkách https://shop.petheroes.cz/.

Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: Hlavatého 15, Praha, 149 00

Email: shop@petheroes.cz

Správce a zpracovatel nakládá s osobními údaji. Správce (v tomto případě Pet Heroes z.s.) je tím, v jehož „prospěch“ jsou osobní údaje zpracovány. Proto je správce za jejich zpracování vždy primárně odpovědný. Správce rozhoduje o účelu, způsobu, rozsahu a prostředcích, jakými budou osobní údaje zpracovávány.

Zpracovatel (v tomto případě Pet Heroes z.s.. a subjekty, které Pet Heroes z.s. zpracováním pověří) je oproti tomu osobou, která zpracování osobních úkonů provádí na základě pokynů (pověření) a ve prospěch správce. Mezi správcem a zpracovatelem vzniká smluvní vztah. Primárně odpovědným ve vztahu k subjektu údajů je vždy správce, nikoliv zpracovatel, nicméně v některých případech se subjekt může obrátit ke zpracovateli přímo.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů), na základě kterých lze fyzickou osobu identifikovat; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Subjektem údajů je tedy žijící fyzická osoba, jejíž osobní údaje se zpracovávají. Subjektem údajů ve smyslu GDPR není právnická osoba a na údaje, které jsou zpracovávány o právnické osobě se tedy GDPR nevztahuje, protože údaje vztahující se k právnické osobě nejsou osobními údaji. GDPR nevztahuje svoji působnost na údaje o zesnulých osobách.


Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Mezi osobní údaje se kterými pracujeme patří:

• Jméno

• E-mailová adresa

• Telefonní číslo (pokud je poskytnuto)

•  Adresa (pokud je poskytnuto)

• IČO a DIČ (pokud byly poskytnuty)

• Data z Vašich zařízení a sítí, včetně údajů o lokalitě 

Využíváme služeb Google Analytics. Když navštívíte nebo opustíte naše Služby (včetně našich zásuvných modulů nebo souborů cookie nebo podobné technologie na jiných webech), získáme adresu URL jak webu, ze kterého jste přišli, tak webu, na který jste přešli. Také získáme informaci o vaší IP adrese, proxy serveru, operačním systému, webovém prohlížeči a zásuvných modulech, identifikátoru a funkcích zařízení a/nebo vašem poskytovateli internetu nebo mobilních služeb. Pokud používáte naše Služby na mobilním zařízení, toto zařízení nám bude odesílat údaje o vaší lokalitě v závislosti na nastavení vašeho telefonu. Zásady Cookies naleznete zde.

Způsob získání Vašich údajů:

Poskytování Vašich osobních údajů je dobrovolné. Z nařízení jiné normy však musíme Vaše osobní údaje v některých případech uchovávat. Například pokud nám poskytnete finanční dar, je naší povinností tento fakt uchovat deset let v našich účetních záznamech.


3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 - plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

- plnění naší právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení a newsletterů můžete během objednávání vyjádřit zaškrtnutím tlačítka “nepřeji si odebírat newslettery”. Z rozesílky se můžete také kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: shop@petheroes.cz. Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, (pokud jste nám to při nákupu nezakázali), ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

    Účelem zpracování osobních údajů je

 - vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit. Kromě dodání zboží Vaše kontaktní údaje využijeme i pro komunikaci ohledně stavu Vaší objednávky, případně pro komunikaci ohledně reklamací nebo vašich dotazů

 - zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

- získání zpětné vazby

- informování o našich projektech a jejich výsledcích

- úprava Vašich osobních údajů a uplatnění Vašich práv v souladu s normami upravující ochranu osobních údajů. Například abychom Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům.

- Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.


4. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje
 - po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 - po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


5. Seznam třetích stran spolupracujících s Pet Heroes z.s.

Vaše osobní údaje sdílíme s několika třetími stranami. Těmi to třetími stranami jsou:

- poskytovatelé služeb, pro které je nutné mít přístup k Vašim osobním údajům pro poskytování služeb (a to včetně poskytovatelů, kteří pro nás zpracovávají osobní údaje v našem zastoupení pro účely informování dárců, ukládání a úprava dat, poskytování IT a marketingových služeb a datové analytiky)

- orgány veřejné správy

- odborní poradci (účetní, auditoři, právníci a další obchodní kontakty)

- osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

- osoby zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

- osoby zajišťující marketingové služby.Práce s osobními údaji probíhá v rámci Evropské unie. Pokud dochází ke zpracování mimo EU, potom na základě příslušných právních předpisů (výjimky schválené Evropskou unií, případně po splnění dalších požadavků na bezpečnost práce s daty).

Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU - USA) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb (Smartemailing a.s. – rozesílá newslettery a obchodní nabídky). Data mohou být také zpřístupněna Meta Platformc Inc. (poskytovatel služby Facebook, provozovaný společností Facebook Ltd., sídlem 4 Grand canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland v souladu se svými podmínkami – k nahlédnutí zde) a Google Analytics (Poskytovatel služby Google Analytics, Ads a Doubleclick, společnost Google Ireland Ltd. se sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko, v souladu se svými podmínkami –  viz k přečtení tady.). Google analytics zaznamenává cookie a použití webu. Více o cookies zde

Vstupujeme do smluvních vztahů výhradně s třetími stranami, u kterých jsme přesvědčeni, že dodržují odpovídající úroveň ochrany údajů s cílem chránit veškeré osobní údaje uchovávané v dané zemi a že tyto třetí strany budou vždy jednat v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů.

Provozované služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby

    - Google analytics - zaznamenává cookie a použití webu

    - Facebook - zaznamenává cookie a použití webu

    - Smartemailing - rozesílá newslettery a obchodní nabídky

Seznam třetích stran spolupracujících s Pet Heroes z.s.:

· Česká pošta, s.p.

· PPL

· Zásilkovna

· Alphabet Inc.

· Meta Platforms Inc.

· Smartemailing a.s.

· Salesforce Inc.

· Seznam.cz a.s.

· Google

· Facebook

· Shoptet


 6. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

- právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR.

- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

- právo požádat o výpis Vašich osobních údajů, které uchováváme v databázi a získat popis k jakým účelům jich bylo použito.

- právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů

- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek. Odvolat souhlas můžete kdykoli ve svém vlastním účtu zákazníka.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.


7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


8. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.

Pet Heroes z.s. si vyhrazuje právo na úpravu tohoto prohlášení vzhledem k vývoji implementace a interpretace Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Kontakty:

Kontaktovat nás můžete na adrese:

Hlavatého 15, Praha, 149 00

E-mail: shop@petheroes.cz

Nebo nám zvolejte na telefonní číslo: 725 719 583

Pokud chcete podat stížnost na způsob, jakým bylo s vašimi osobními údaji nakládáno, kontaktujte nás a vaše stížnost bude prošetřena. Máte rovněž právo podat stížnost k dozorujícímu orgánu (tj. Úřad na ochranu osobních údajů ČR, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 11. 3. 2024